#اشتراکمجموعهقیمت
1حق اشتراک یک ماههکارگزار100000 تومان
2حق اشتراک یک سالهکارگزار450000 تومان
3حق اشتراک دو سالهکارگزار900000 تومان