#اشتراکمجموعهقیمت
1حق اشتراک یک ماههسرمایه گذاران100000 تومان
2حق اشتراک یک سالهسرمایه گذاران450000 تومان
3حق اشتراک دو سالهسرمایه گذاران900000 تومان